Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

1. В „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2017 г.

2. За учебната 2017/2018 година ще бъдат приети 130 ученици.

3. В ПГ по КТС се подготвят кадри със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.

4. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получава след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

5. Kандидат-студентите, завършили ПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. 

Учениците от ПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с отличен успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първо желание.

Учебният план включва:

  • Цялостна общообразователна подготовка.
  • Усилено преподаване на английски език с хорариум  957 часа.
  • Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно-ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни и др.

6. Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала.

7Кандидатстването се извършва с полагане на :

  • Национален тест по български език и литература – 19.05.2017 год. 
  • Национален тест по математика – 22.05.2017 год. 

Тези тестове се полагат по реда, определен в Наредба №10  от  01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на Министерството на образованието  и  в сроковете, съгласно график, определен  от МОН.

9. Класирането се извършва по бал, сбор от : 

  • удвоения брой точки от националния тест по български език и литература;
  • удвоения брой точки от националния  тест по математика;
  • оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.
  • оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

10. Документи за участие в класиранията: ксерокопия на удостоверението за завършен VII клас ,  на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика и на медицинското свидетелство. Оригиналите на горните документи се носят за сверяване.

11. Подаването на документите за участие в класиранията става в ПГ по КТС – Правец, определено за училище-гнездо.

Подаване на документи за първи етап на класиране: 16.06.2017г. – 22.06.2017г. от 08.30 до 16.30 часа /включително и събота  17.06.2017г./.

Документите могат да се подават и online.

12. Препоръчваме на кандидатите, които желаят да продължат образованието си в 
ПГ по КТС да посетят училището в деня на подаване на документите, за да го разгледат и се запознаят на място с учебния процес.

Телефони за информация:

07133 22 24
GSM: 0893 464 943