Преподавател лекции: проф. д-р Пламенка Боровска

Преподавател упражнения: ас. Десислава Иванова

Стаи: 221, 207