Преподавател: гл. ас. Константин Костадинов
Стая: 212