Преподавател: проф. Пламенка Боровска, ас. Десислава Иванова
Стая: 221, 207