Архив

Отчет на бюджета към 30.09.2023 г

Отчет на бюджета към 30.06.2023 г

Бюджет на НПГ по КТС гр. Правец за 2023 г

Отчет на бюджета към 31.03.2023 г

Заповед за консултации за II срок

Заповед за втори час на класа за II срок

Заповед за класни работи за II срок

Отчет на бюджета към 31.12.2022 г

Отчет на бюджета към 30.09.2022 г

Годишен план

График на учебното време

Етичен кодекс на училищната общност

Заповед за втори час на класа за I-ви срок

Заповед за класни работи за I-ви срок

Заповед за консултации за I-ви срок

Мерки за повишаване качеството на образованиетою

Отсъствие на ученик до 3 дни

юОтсъствие на ученик до 7 дни

План за действие при бедствия и аварии

План за заседанията на ПС

План за квалификационна дейност

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Правилник за дейността на НПГ по КТС

Правилник за осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Учебен клас за 8 клас – 2022/2023

Учебен план за 9 клас – 2022/2023

Учебен план за 10 клас -2022/2023

Учебен план за 11 клас- 2022/2023

Учебен план за 12 клас 2022/2023

Отчет на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет на НПГ по КТС гр. Правец за 2022 г.

Отчет на бюджета към 31.12.2021 г.

Учебен план- 8 клас – 2021/2022

Учебен план- 9 клас – 2021/2022

Учебен план- 10 клас – 2021/2022

Учебен план- 11 клас – 2021/2022

Учебен план- 12 клас – 2021/2022

Стратегия за развитие на НПГ по КТС 2021-2025 година