Втори семинар в ПГ по КТС – изпълнение на дейностите и определяне напредъка по проект № BG 051PO001 – 4.3.05 – 0022

Дата:

Договор: BG051PO001-4.3.05 – 0022
„Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Име на проект: „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

На 13.11.2014 г. в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец   се проведе семинар – работна среща с бенефициентите на проект № BG 051PO001 – 4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на  професионалното знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора”.  Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е изцяло финансиран от Европейски социален фонд, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

На този семинар присъства предствител на местна медия „Балканец“, който отразяваше събитието. Директорът на професионалната гимназия д-р инж. Трифон Трифонов запозна бенефициентите с дейностите по проекта и направеното до този момент. Отбеляза,че заложените в проекта индикатори се изпълняват по определения график на дейностите. Заявеното по проекта технологично оборудване  – 3 D компютърна система е получено. Разработени са 8 учебни програми – по 4 за двете специалности: Системно програмиране и Техник на компютърни системи. Разработените учебни ресурси са качени в електронната платформа  Основна цел на този семинар е да се визуализират разработените учебни програми в електронната платформа Moodle. Изградени е и електронно хранилище за съхраняване на разработените материали.   Инж. Валери Колев обясни как да се използва електронната платформа Moodle за дистанционно електронно обучение. Показа нагледно, как учениците да се ориентират в сайта на ПГ по КТС, както и сами да тестват знанията си. Г-жа  Радка Йорданова  –  технически секретар на проекта  подчерта, че работата по проекта е до 27.12.2014 година. „Ползата от проекта учениците  ще усетят в процеса на своето обучение”.

В семинара активни бяха и учениците – бенефициенти на проекта. Особено засилен беше интересът им към учебната дисциплина Компютърна сигурност. След представяне на учебните програми, качени в  училищния сайт, на страницата на Moodle, учениците се запознаха с новото 3D технологично оборудване.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по компютърни технологии и системи носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.