Документи за учебната 2023/2024 г.

Утвърдени теми за дипломни работи

Стратегия за развитие 2021-2025

План за сигурност

План за действие при бедствия и аварии

Заповед за втори час на класа за II-ри срок

Заповед за класни работи за II-ри срок

Заповед за консултации за II-ри срок

План за действие през учебната 2023-2024 година

Правилник за вътрешния ред на общежитието на НПГ по КТС

Правилник за дейността на НПГ по КТС

План-график за провеждане на занимания

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване безопасни условия на труд

Програма за превенция на ранното напускане от училище

Етичен кодекс

План за гражданско образование

План за квалификационна дейност

Учебен план 8. клас

Учебен план 9. клас

Учебен план 10. клас

Учебен план 11. клас

Учебен план 12. клас

Заповед за втори час на класа I-ви срок

Заповед за класни работи за I-ви срок

Заповед за консултации за I-ви срок