Възможности след завършване

Diplomirane.jpg

В НПГ по КТС се обучават ученици от цялата страна – интелигентни, талантливи и амбициозни. Те се подготвят в атмосфера на изобретателност и академично развитие, което допринася и спомага за по-бързата и професионална адаптация. Високо квалифицираните преподаватели – професори, доценти и асистенти от факултета по компютърни системи и управление на ТУ София осигуряват добра база от знания в електрониката и програмирането. В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като микропроцесорна техника, компютърна периферия и мултимедии, компютърни мрежи, компютърна архитектура, компютърна сигурност и други.

Курсът на обучение е 5 години. Учебният план включва и всички общообразователни предмети от държавните образователни изисквания. В гимназията се изучава интензивно английски език, а като втори чужд език – немски, руски, испански и френски езици.

След завършване на 12 клас и успешно издържани държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома, с която могат да продължат образованието си във ВУЗ, както в РБългария, така и в чужбина.

След защита на дипломен проект в областта на софтуерното осигуряване и хардуерната поддръжка, учениците получават свидетелство за професионална квалификация – трета степен по професиите “Системен програмист” и “Техник на компютърни системи”.

Завършилите НПГ по КТС се ползват с предимство при кандидатстване за редица предпочитани специалности в Технически университет-София.