ЗАПОВЕД за приравнителни изпити за 9 клас

Дата:
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ– град ПРАВЕЦ при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ У-169 / 22.07.2015 г.

 

На основание чл. 51, ал. 5 от ППЗНП, чл. 26, ал. 1 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП и подадени документи за преместване /продължаване на обучението/ на Иван Аврамов Парнарев

О П Р Е Д Е Л Я М

Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни изпити за 9 клас от Иван Аврамов Парнарев – ученик в десети клас за учебната 2015 / 2016 г., както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата/начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Техническо чертане и документи-ране 08.09.2015 г.от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Tаня Петрова председателРадка Йорданова

член

Венета Божинова

07.09.2015г. 08.09.2015г.Зала 306 09.09.2015 г.Учебен отдел
Въведение в РС 09.09.2015 г.от 10:00 ч.

до 13:00 ч.

Зала 211

Пенка Куванджи-ева, Tаня Петрова председателВенета Божинова

член

Нина Баячева

08.09.2015г. 09.09.2015г.Зала 211 10.09.2015 г.Учебен отдел
Немски език 11.09.2015 г.от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Tаня Петрова председателБоряна Димитрова

член

Мария Петкова

10.09.2015г. 11.09.2015г.Зала 412 14.09.2015 г.Учебен отдел
Физика и астрономия 14.09.2015 г.от 10:00 ч.

до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Tаня Петрова председателЦеца Цолова

член

Пенка Томова

11.09.2015г. 14.09.2015г.Зала 211 15.09.2015 г.Учебен отдел

 

 

 

Приравнителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

При неявяване на ученика на насрочените приравнителни изпити по неуважителни причини, преместването не се осъществява. На ученик/ученичка, който/която по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се е явил/явила на насрочените приравнителни изпити, еднократно се насрочват нови дати.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 

1. Комисия за организиране на изпита:

§  Получава от Учебен отдел протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

§  Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

§  Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

§  Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

§  Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

§  Не допуска подсказване и преписване.

§  Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

§  Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

§  Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

 

2. Комисия по оценяването:

§  Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

§  В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

§  Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

§  След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;

§  Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от приравнителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

§  След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

 

3. Оповестяването  на резултатите се извършва от Инспектор учебна дейност, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

 

4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личните картони на учениците от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Йорданова – на длъжност
пом. директор УД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

д-р инж. ТРИФОН ТРИФОНОВ

Директор ПГ по КТС