ЗАПОВЕД ЗА РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10 КЛАС

Дата:
За ученици в самостоятелна форма на обучение– организация на сесия

 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ У-167 / 22.07.2015 г.

 

На основание чл. 84, ал. 3 от ППЗНП, чл. 29г, ал. 1 и чл. 29б, чл.29в, чл.29г от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма – Георги Стефанов Йеросалимов

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – Георги Стефанов Йеросалимов, 10 клас, сесия септемврийска – поправителна, учебна          2014 / 2015 г. както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата/начален-краен час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Матема-тика 16.09.15 г.от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 221

Пенка Куванджиева, Ваня Трайчева председателНиколай Сираков

член

Пенка Томова

15.09.15 г. 16.09.15 г.Зала 308 17.09.15 г.Учебен отдел

 

Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

1. Комисия за организиране на изпита:

§   Получава от Ваня Трайчева – инспектор Учебна дейност протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

§  Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

§  Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

§  Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

§  Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

§  Не допуска подсказване и преписване.

§  Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

§  Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

§  оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

  • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
  • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

§  Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

§  След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

§  Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията  с червен химикал. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

§  След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Таня Петрова- организатор, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

4. Съхранение на документите – писмените работи и протоколите от изпитите се съхраняват в Учебен отдел – стая № 203.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Радка Йорданова – помощник-директор УД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

д-р инж.ТРИФОН ТРИФОНОВ

Директор ПГ по КТС