ЗАПОВЕД ЗА РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, сесия септемврийска, уч. 2014 / 2015 година

Дата:
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ У-165 / 22.07.2015 г.

 

 

На основание чл. 28 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, сесия септемврийска, уч. 2014 / 2015 година както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата

/начален час /

място на провежда-не

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Градив-ни елементи 01.09.2015 г.

от 10:00 ч. до 13:00 ч. Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Трифон Трифонов

член

Неделчо Недялков

31.09.2015 г. 01.09.2015 г.

Зала 211

02.09.2015 г.

Учебен отдел

Матема-тика

 

02.09.2015 г.

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 221

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Николай Сираков

член

Пенка Томова

01.09.2015 г. 02.09.2015 г.

Зала 308

03.09.2015 г.

Учебен отдел

Испан-ски език 03.09.2015 г.

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Мария Петкова

член

Наталия Дончева

02.09.2015 г. 03.09.2015 г.

Зала 307

04.09.2015 г.

Учебен отдел

БЕЛ 03.09.2015 г.

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Иванка Манчева

член

Сийка Ценева

02.09.2015 г. 03.09.2015 г.

Зала 308

04.09.2015 г.

Учебен отдел

Англий-ски език 11.09.2015 г.

от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Зала 205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Гергана Муховска

член

Мария Петкова

10.09.2015 г. 11.09.2015 г.

Зала 307

14.09.2015 г.

Учебен отдел

Поправителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

1. Комисия за организиране на изпита:

§  Получава от Ваня Трайчева – инспектор Учебна дейност протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

§  Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

§  Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

§  Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилна устройства.

§  Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

§  Не допуска подсказване и преписване.

§  Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

§  Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

§  Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

  • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
  • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
  • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

§  След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

§  Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от поправителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

§  След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Таня Петрова – организатор УД, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

4. Съхранение на документите – писмените работи и протоколите от изпитите се съхраняват в Учебен отдел – стая № 203.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Радка Йорданова –  на длъжност помощник-директор УД.

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р инж. ТРИФОН ТРИФОНОВ

Директор ПГ по КТС