ЗАПОВЕД № У-178 / 25.08.2014 г.

Дата:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ– град ПРАВЕЦ при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

У-178 / 25.08.2014 г.

 

На основание чл. 51, ал. 5 от ППЗНП, чл. 26, ал. 1 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП и подадени документи за преместване /продължаване на обучението/ на Владимир Цветомиров Георгиев, Траян Георгиев Павлов, Йоанна Петрова Томова, Светослав Тихомиров Даскалов, Цветомир Гошев Цветков, Теодор Тодоров Петров, Александър Антонов Стоянов, Преслава Павлова Пушкарова и Мирела Кирилова Ангелова – ученици в девети клас

О П Р Е Д Е Л Я М

Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни изпити от Владимир Цветомиров Георгиев, Траян Георгиев Павлов, Йоанна Петрова Томова, Светослав Тихомиров Даскалов, Цветомир Гошев Цветков, Теодор Тодоров Петров, Александър Антонов Стоянов, Преслава Павлова Пушкарова и Мирела Кирилова Ангеловаза учебната 2014 / 2015 г., както следва:

Изпит по учебен предмет Дата

/начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Английски език 03.09.2014 г.

10:00 ч.

Зала 220

Ина Георгиева, Нина Баячева председател

Стефан Стефанов

член

Гергана Муховска

02.09.2014г. 03.09.2014г.

Зала 215

04.09.2014 г.

Учебен отдел

История и цивилиза-ция 18.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Ина Георгиева

член

Петя Мишева

17.09.2014г. 18.09.2014г.

Зала 306

19.09.2014 г.

Учебен отдел

Биология и здравно образование 24.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Валери Тодоров

член

Татяна Иванова

23.09.2014г. 24.09.2014г.

Зала 306

25.09.2014 г.

Учебен отдел

Химия и опазване на околната среда 30.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Татяна Иванова

член

Валери Тодоров

 

29.09.2014г. 30.09.2014г.

Зала 306

01.10.2014 г.

Учебен отдел

География и икономика 07.10.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Петя Мишева

член

Ина Георгиева

06.10.2014г. 07.10.2014г.

Зала 306

08.10.2014 г.

Учебен отдел

Физика и астрономия 10.10.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Цеца Цолова

член

Валери Тодоров

09.10.2014г. 10.10.2014г.

Зала 316

13.10.2014 г.

Учебен отдел

 

 

 

Приравнителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

При неявяване на ученика на насрочените приравнителни изпити по неуважителни причини, преместването не се осъществява. На ученик/ученичка, който/която по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се е явил/явила на насрочените приравнителни изпити, еднократно се насрочват нови дати.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Учебен отдел протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилна устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.2. Комисия по оценяването:
 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;
 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от приравнителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.3. Оповестяването на резултатите се извършва от Инспектор учебна дейност, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.   4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личните картони на учениците от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Йорданова – на длъжност пом. директор УД.
 • Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.