ЗАПОВЕД № У-179 / 25.08.2014 г.

Дата:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ– град ПРАВЕЦ при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

 

ЗАПОВЕД

 

У-179 / 25.08.2014 г.

 

На основание чл. 51, ал. 5 от ППЗНП, чл. 26, ал. 1 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП и подадени документи за преместване /продължаване на обучението/ на Евгени Петров Въльовски, Калоян Христов Симеонов, Константина Тахцоглу и Нелинка Димитрова Николова – ученици в десети клас

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни изпити от Евгени Петров Въльовски, Калоян Христов Симеонов, Константина Тахцоглу и Нелинка Димитрова Николоваза учебната 2014/ 2015 г., както следва:

Изпит по учебен предмет Дата

/начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Градивни елементи 02.09.2014 г.

10:00 ч.

Зала 221

Валери Тодоров, Паулина Цветкова председател

Трифон

Трифонов

член

Неделчо Недялков

01.09.2014г. 02.09.2014г.

Зала 114

03.09.2014 г.

Учебен отдел

Английски език 03.09.2014 г.

10:00 ч.

Зала 220

Ина Георгиева, Нина Баячева председател

Стефан Стефанов

член

Гергана Муховска

02.09.2014г. 03.09.2014г.

Зала 215

04.09.2014 г.

Учебен отдел

Електро-техника 04.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Димчо Данов

член

Неделчо Недялков

03.09.2014г. 04.09.2014г.

Зала 203

05.09.2014 г.

Учебен отдел

Учебна практика по електроте-хника и градивни елементи 04.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Трифон

Трифонов

член

Неделчо Недялков

03.09.2014г. 04.09.2014г.

Зала 114

05.09.2014 г.

Учебен отдел

Въведение в РС 09.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева предедател

Венета Божинова

член

Валери Колев

08.09.2014г. 09.09.2014г.

Зала 215

10.09.2014 г.

Учебен отдел

Техническо чертане и докумен-тиране 09.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Радка Йорданова

член

Венета Божинова

08.09.2014г. 09.09.2014г.

Зала 215

10.09.2014 г.

Учебен отдел

Информа-тика 12.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Нина Баячева

член

Венета Божинова

11.09.2014г. 12.09.2014г.

Зала 215

15.09.2014 г.

Учебен отдел

История и цивилиза-ция 18.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Ина Георгиева

член

Петя Мишева

17.09.2014г. 18.09.2014г.

Зала 306

19.09.2014 г.

Учебен отдел

Биология и здравно образование 24.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Валери Тодоров

член

Татяна Иванова

23.09.2014г. 24.09.2014г.

Зала 306

25.09.2014 г.

Учебен отдел

Химия и опазване на околната среда 30.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Татяна Иванова

член

Валери Тодоров

 

29.09.2014г. 30.09.2014г.

Зала 306

01.10.2014 г.

Учебен отдел

География и икономика 07.10.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Петя Мишева

член

Ина Георгиева

06.10.2014г. 07.10.2014г.

Зала 306

08.10.2014 г.

Учебен отдел

Физика и астрономия 10.10.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Цеца Цолова

член

Валери Тодоров

09.10.2014г. 10.10.2014г.

Зала 316

13.10.2014 г.

Учебен отдел

 

Приравнителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

При неявяване на ученика на насрочените приравнителни изпити по неуважителни причини, преместването не се осъществява. На ученик/ученичка, който/която по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се е явил/явила на насрочените приравнителни изпити, еднократно се насрочват нови дати.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Учебен отдел протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилна устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.2. Комисия по оценяването:
 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;
 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от приравнителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.3. Оповестяването на резултатите се извършва от Инспектор учебна дейност, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.   4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личните картони на учениците от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Йорданова – на длъжност пом. директор УД    
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.