З А П О В Е Д № У-177 / 25.08.2014 г.

Дата:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ

 

 

З А П О В Е Д

 

У-177 / 25.08.2014 г.

 

 

На основание чл.28 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, сесия септемврийска, уч. 2013/2014 година както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата

/начален час /

място на провежда-не

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Физика и астрономия 01.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Цеца Цолова

член

Валери Тодоров

29.08.2014 г. 01.09.2014 г.

Зала 316

02.09.2014 г.

Учебен отдел

Матема-тика

 

02.09.2014 г.

10:00 ч.

Зала 221

Валери Тодоров, Паулина Цветкова председател

Николай Сираков

член

Силвия Йорданова

01.09.2014 г. 02.09.2014 г.

Зала 408

03.09.2014 г.

Учебен отдел

Проектиране на електронни схеми 02.09.2014 г.

14:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Даниел Цветанов

член

Венета Божинова

01.09.2014 г. 02.09.2014 г.

Зала 317

03.09.2014 г.

Учебен отдел

ЗБУТ

 

03.09.2014 г.

10:00 ч.

Зала 220

Ина Георгиева, Нина Баячева председателНеделчо Недялков

член

Валя Вла-димирова

02.09.2014 г. 03.09.2014г.,

Зала 307

04.09.2014 г.

Учебен отдел

Физическо възпита-ние и спорт 03.09.2014г.

14:00 ч.

 

Практически изпит председател

Валери Стефанов

член

Иво Цъклев

02.09.2014 г.

спортна площадка

 

04.09.2014г.,

Учебен отдел

БЕЛ 05.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

Сийка Ценева

член

Иванка Манчева

04.09.2014 г. 05.09.2014 г.

Зала 412

08.09.2014 г.

Учебен отдел

Процесори и памети за PC 08.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

проф.Павел Мартинов

член

Симеон Цветанов

05.09.2014 г. 08.09.2014 г.

Зала 207

09.09.2014 г.

Учебен отдел

Дънни платки за PC 09.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

проф.Павел Мартинов

член

Симеон Цветанов

08.09.2014 г. 09.09.2014 г.

Зала 207

10.09.2014 г.

Учебен отдел

Телекомуникационни системи – СИП 10.09.2014 г.

10:00 ч.

Медиатека

Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председател

доц. Румен Трифонов

член

Неделчо Недялков

09.09.2014 г. 10.09.2014 г.

Зала 311

11.07.2014 г.

Учебен отдел

 

Поправителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Ваня Трайчева – инспектор Учебна дейностпротокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилна устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.
 • 2. Комисия по оценяването:
 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от поправителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Радка Йорданова – на длъжност помощник-директор УД.
 • Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
 • 3. Оповестяването на резултатите се извършва от Таня Петрова – организатор УД, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.