Конкурс за уеб сайт на сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“

Дата:

Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“ е нестопанска организация създадена с цел да подпомага дейността на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр.Правец (ПГ по КТС – гр.Правец, предишно име УКТЦ по МТТ), което включва училището като цяло и общността му, състояща се от всички бивши и настоящи ученици, преподаватели, служители и ръководители на училището и в този смисъл – да подпомага развитието на професионалното образование в сферата на информационните технологии.

Целите на уебсайта са да:

 • представя Сдружението, неговите цели, история, членове
 • предоставя информация за проекти и инициативи на Сдружението
 • улеснява набирането на средства за целите на Сдружението, както и да предоставя информация за изразходването им и постигнатите резултати

Изисквания към уебсайта

Технически

 • да бъде изграден с популярна платформа за управление на съдържание, за предпочитане WordPress
 • да позволява лесна актуализация на съдържанието и части от структурата от не-технически потребители
 • да поддържа най-разпространените браузъри, вкл. на мобилни устройства
 • да бъде оптимизиран за интернет търсачки
 • адрес www.uktcforever.com (домейнът е осигурен)

Структура и съдържание

Уебсайтът ще бъде на български език.  Структурата описана по-долу е предварителна и трябва да може да бъде променяна:

I. Начална страница

1. Кратко представяне на дружеството

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМЦели

Общата цел на сдружението се състои в това да подпомага дейността на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр.Правец (ПГ по КТС – гр.Правец), което включва училището като цяло и общността му, състояща се от всички бивши и настоящи ученици, преподаватели, служители и ръководители на училищетои в този смисъл – да подпомага развитието на професионалното образование в сферата на информационните технологии.

Сдружението има следните специфични цели:

1. Да създава условия и да предоставя полезни възможности за развитието на своите членове и да обединява техните усилия в интерес на УКТЦ;

2. Подпомагане на образователните, културните, спортните и социалните мероприятия в УКТЦ;

3. Оказване на финансова, материална и нематериална помощ на УКТЦ и учениците в училището;

4. Насърчаване на трайни професионални и социални връзки между завършили и настоящи ученици, бивши и настоящи преподаватели и служители на УКТЦ;

5. Подпомагане на професионалното и личностното развитие на членовете си;

6. Утвърждаване на обществения престиж и популярността на УКТЦ в България и в чужбина;

7. Предоставяне на членовете на редовна информация за успехите, проблемите и нуждите на общността, членовете и училището.

Средства

За постигане на своите цели сдружението:

1. Изгражда собствен фонд с помощта на спонсори и дарители;

2. Мобилизира финансиране от различни  източници;

3. Сътрудничи сдържавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си;

4. Самостоятелно финансира или участва във финансирането на дейности, свързани с поддържането и подобряването на материалната база и сградния фонд на УКТЦ, в това число, но не само строително ремонтни дейности, облагородяване на прилежащите територии, подмяна на мебелировка, техника, оборудване и др.;

5. Изгражда, поддържа и предоставя достъп на членовете си до база данни с информация за връзка, професионална история и други интереси за възпитаници на УКТЦ, в съответствие със Закона за защита на личните данни;

6. Участва в български и международни програми и проекти, български държавни фондове,програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на сдружението

7. Организира и съдейства за организирането на срещи, лекции, презентации, курсове, консултации и други мероприятия в помощ на професионалното развитие и реализация на обучаващите се в сферата на информационните технологии;

8. Съдейства за изграждането и администрирането на разнообразни клубове и мероприятия със специфични насоки от интерес на учащите в УКТЦ и членовете на сдружението;

9. Организира срещи от социален характер за завършилите УКТЦ;

10. Разпространява информация за новините, успехите и проблемите на УКТЦ, общността на  на завършилите УКТЦ и ИТ сектора като цяло;

11. Подпомага изграждането на ползотворни отношения между УКТЦ, потенциални работодатели и държавната администрация;

12. Предоставя възможности и механизми за оказване на нематериална помощ на УКТЦ и участие на членовете на сдружението в живота на училището на доброволни начала, включително:

– Изнасяне на лекции по теми от интерес за учениците;

– Предоставяне / водене на специализирани курсове;

– Спонсориране и ръководене на курсови и дипломни работи;

– Менторски програми за настоящи ученици и млади завършили;

– Популяризиране на училището;

13. Предоставя средства за проучване на мнения и предложения от членовете по въпроси от значение за училището

14. Осъществява връзки със сродни организации в България и чужбина и участва в местни и международни прояви;

15. Съдейства за създаването на трайни връзки между УКТЦ и други престижни учебни заведения в страната и чужбина;

16. Удостоява с награди, грамоти и други отличия за постижения в областта на изучаването и преподаването на специални технически и други предмети, и развитието на науката, изкуството и културата;

Предмет на дейност

Предметът на дейност на сдружението е подпомагане на образователната дейност на УКТЦ, в т.ч. и извършването на дейности по управление на имущество, научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му.
2. Актуален проект – „реклама“/банер на актуален проект или инициатива на Сдружението. Възможност за повече от един с ротация на банерите

 • КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА САЙТ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЧЕСТВАНЕ НА 30 ГОДИНИ УКТЦ

3. Приставка за показване на последни статуси от Facebook страница на сдружението

4. Секция с информация за набиране на средства – линкове към PayPal, ePay.bg, информация за банкови сметки

II. УКТЦ ЗаВинаги

Подробно описание на Сдружението и неговите цели, линкове към устав, отчети и други документи. Ще бъдат публикуване на по-късен етап.

III. Членове

Списък с членовете на Сдружението с кратка информация – име, випуск (ако са бивши ученици), снимка „тогава“ и сега…
Учредители:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

2. ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ЗАХАРИЕВ

3. ИВАН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

4. БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ БУЗИН

5. АСПАРУХ ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

6. ИВАН БОРИСОВ БОРИСОВ

7. ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА ВУТЕВА

8. ПЕТЯ ТЯНКОВА НИКОЛОВА

9. ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ

10. ИНА РОСЕНОВА СТЕФАНОВА

11. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

IV. Присъединете се

Информация за желаещи да подпомагат за дейността на Сдружението – условия за членство, информация за набиране на средства.

Учредители

Членството в сдружението е доброволно.

Членове на сдружението могат да бъдат български и/или чуждестранни – дееспособни физически и/или юридически лица, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на сдружението така, както са формулирани в Устава, заплащат редовно членски внос, определен от Управителния съвет и спазват неговия Устав.

Учредителите на сдружението са негови членове по право.

Всички членове на сдружението дължат имуществени вноски под формата на членски внос.

Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос, определен с решение на УС .

Членският внос се заплаща в срок до двадесети декември на годината, предхождаща годината, за която се отнася. За годината на учредяването членовете дължат годишен членски внос, който се внася в срок и в размер, определен от УС.

Почетни и асоциирани членове

За Почетни членове на сдружението могат да бъдат номинирани и приемани лица, които имат принос към развитието на образованието в сфератана Информационните технологии и общността на УКТЦ. Настоящи и бивши преподаватели и служители на УКТЦ могат да бъдат приемани като Почетни членове на сдружението. Като Почетни членове на сдружението могат да бъдат приемани и други лица, извън посочените в предходното изречение, които имат принос към УКТЦ или общността на завършилите УКТЦ.

Настоящи ученици на УКТЦ могат да бъдат приемани като Асоциирани членове на сдружението.

Почетните и Асоциираните членове могат да се възползват от ресурсите и услугите на сдружениетопри ред, определен с вътрешни правила, приети от Управителния съвет.

Приемане на нови членове

Новите членове се приемат от Управителния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите, след представянето на писмено заявление за членство, попълнено от кандидата.

Заявлението може да се отправи по електронен път, при който писмената форма се счита за спазена.

V. Проекти

Списък с проекти и инициативи на Сдружението, текущи и приключили, отделна страница за всеки.

VI. Информация за контакти

Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел “УКТЦ ЗаВинаги”

1. Димитър Атанасов Димитров

2. Георги Емилов Захариев

3. Борислав Цветанов Бузин

4. Аспарух Иванов Първанов

5. Весела Цветанова Вутева

6. Ина Росенова Стефанова

7. Георги Георгиев Иванов

 

[email protected]

VII. Търсене

Осигурява възможност за търсене по ключова дума в съдържанието и в заглавието на прикачени документи.

 

Дизайн

Да отваря на съвременните тенденции – лек, лесен за четене, съвместим с мобилни устройства.  Цветово да бъде съобразен с логото на ПГ по КТС.

Конкурс

Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“ ще организира конкурс за изработването на уебсайта сред настоящите ученици на ПГ по КТС при следните условия.

Предмет на конкурса

Шаблон за WordPress (или друга подобна платформа), който да отговаря на описаните изисквания.

Участници

Екипи от минимум 2 души, които са настоящи ученици на ПГ по КТС

Критерии и награден фонд

Критерии за определяне на победителите:

 • Предложението отговаря максимално на зададените изисквнаия
 • Най-добро предложение за дизайн по субективна прценка на журито

Награден фонд

 • Първа награда – 500 лв.
 • 2 втори награди по 200 лв.

Срокът за участие е до 15.04.2016 г.

Етикети: , ,