КОНКУРС за учители и ученици по проект SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

Дата:

Фондация „Български център за джендър изследвания” обявява конкурс на тема екология – изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост, като част от проект „Един свят за всички” ( www.sameworld.eu). Проектът се изпълнява в 10 европей-ски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологична мигра-ция.Основната му цел е да насърчава критичното мислене, повишено разбиране, предста-вяне на модели за устойчиви начини на живот и практики за насърчаване на активно гражданство. Резултатите от проекта ще бъдат разпространение не само в страните – Италия, Германия, Словения, Словакия, България, Португалия, Унгария, Испания, Естония и Гърция, където се осществяват дейностите по проекта, но също така и в Мозамбик, Мианмар, Танзания, Кения, Република Македония, Ирландия,Великобритания,Белгия и Литва.

Конкурсът има за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа.

Участници в конкурса могат да бъдат ученици и учители от горен курс от българските училища.

Заявления за участие се подават до 18-ти май 2017 г. Те трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и всичко да е изпратено на e-ail: [email protected]

Голямата награда е пътуване на един клас с техните учители в гр. Синтра, Португалия – октомври 2017 г. – като всички разходи ще бъдат платени от проекта.