Конспект и примерен тест за приравнителен изпит по предприемачество

Дата:

КОНСПЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

За приравнителен изпит за IX-ти клас на учебната 2020-2021г.

 

Увод в теорията на предприемачеството :Същност на предприемачеството.

Понятие за предприемач.Защо предприемачеството е ценно.Предприемачески дух.

 

Учебно съдържание :5 обобщени теми:

 

  1. Професия и кариера
  2. Пазарна икономика
  3. Предприемачески процес
  4. Технологии
  5. Предприемаческа инициатива

 

В обобщена тема „Професия и кариера“ основните акценти са върху уменията за установяване на съответствието между трудов процес и трудова среда на професии, изискващи специална квалификация.

-Професии.Трудов процес и трудова среда

-Трудова дейност.Предмет и средства на труда

-Компетентности и типове личност.Избор на професия.

-Кариера и мотивация.Мотивационни фактори при избор на професия.

-Професия и професионални компетентности.

 

В обобщена тема „Пазарна икономика“ основните акценти са върху  икономическите знания за това как обществото организира своята икономика и ролята на предприятието като конкретна стопанска единица.

-Блага,пазар и пазарна икономика.Основни иконом.избори.

-Икономическа система-същност. Видове икономически системи.

-Кръгообразен поток:“Пари-ресурси-продукти“.Същност и характеристика.

-Основни иконом.субекти.Роля на държавата в кръгообразния поток.

-Информация и свободна стопанска инициатива.Четирите стълба на свободна стопанска инициатива.

Пазарен механизъм.  Равновесие на пазара.

– Пазар на труда-търсене,предлагане.

 

 

 

В обобщена тема „Предприемачески процес“ се акцентира върху мястото на предприемачеството в условията на свободна стопанска инициатива, пазарната среда с анализ на конкуренцията и потребителите.

-Предприемаческа дейност-същност и значение.

-Бизнес среда.

-Заинтересовани страни и предприемаческа дейност.

Взаимоотношения между заинтересованите страни и фирмата на предприемача.

 

В обобщена тема „Технологии“ акцентите са върху уменията за установяване на предимствата и недостатъците на формите за организация на производствения процес. Формира се отношение към ползата от енергийната ефективност и безотпадните технологии за здравето, безопасността, опазването на околната среда и устойчивото развитие.

-Технологии,качество,стандартизация.

-Екоматериали.Видове и характеридтика.

-Рециклиране.Управлрние на отпадъците.

-Биопластмаса.Технологични нововъведения.

 

В обобщена тема „Предприемаческа инициатива“ основните акценти са върху уменията да се анализират бизнес идеи и да се откриват печелившите за създаване на нов бизнес, да се организира и управлява ефективно фирма.

-Малки,средни и микро предприятия.

– Правна форма на организация на бизнеса.

-Бизнес идея-условие за успешен бизнес

– Бизнес план-същност,значение.

 

 

Литература: Учебник за 8-ми клас „Технологии и предприемачество” на издателство „Просвета”.

За консултации : 0885 241656

Лидия Рашкова

 

  Приравнителен изпит за 9-ти клас за учебната 2019/2020г.

по предприемачество

 

Име, презиме, фамилия ……………………………………………………………………………………………..

 

1.Koe  твърдение  не е вярно:

 

Предприемачът  е човек,който:

а/ изразходва време сили и средства за създаване на нещо ново;

б/  не носи финансов  и социален риск ;

в/ получава за награда пари и удовлетворение от постигнатите резултати;

 

2.Кое твърдение смятате ,че е вярно:

 

 Вътрешен предприемачът  е човек,който:

а/   има висше образование по мениджмънт;

б/  е собственик на предприятие:

в/ притежава необходимите знания и умения и лични качества и инициира предприемаческа дейност като сътрудник, а не собственик.

 

3.Обектите, върху които хората въздействат докато се трудят, се наричат :

а/ средства на труда

б/ предмети на труда

в/елементи на трудовия процес

 

  1. Кое твърдение се отнася за понятието „стока“

а/ материално благо

б/ нематериално благо

в/ свободно благо

 

5.За кой от четирите стълба на свободната стопанска инициатива  се отнася определението

„съревнование на пазара както между купувачи,така и между продавачи с цел по-висок пазарен дял и печалба“

а/частна собственост

б/конкуренция

в/ценова система

 

6.Кое от изброените понятия НЕ е функция на парите:

a / мярка на стойността

б/ платежно средство

в/ контролна функция

 

7.Кой от посочените фактори на бизнес средата е вътрешен

а/ демографска структура

б/ квалификация на персонала

в/ работа на институциите

 

8.Групи от хора към които е насочена рекламата на стока или услуга се наричат:

а/ клиенти на фирма

б/ целеви пазар

в/ физически лица