Кръгла маса в ПГ по КТС

Дата:

Договор: BG051PO001-4.3.05 – 0022
„Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
Име на проект: „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

На 25.11.2014 г. в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец   се проведе кръгла маса за обсъждане изпълнението на дейностите по проект № BG 051PO001 – 4.3.05- 0022 „Образователни паркове за развитие на професионалното знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора”.Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е изцяло финансиран от Европейски социален фонд, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

Участници бяха екипа за организиране и управление на проекта и експерти, включени в дейностите по проекта.

Д-р инж. Трифон Трифонов – ръководител на проекта отбеляза, че дейностите се изпълняват в определените срокове. В резултат на работата по този проект са изградени 4 образователни парка – два хардуерни и два софтуерни. Създаден е електронен учебен ресурс – лекции, упражнения, тестове по осем технически дисциплини от задължителноизбираемата подготовка и свободноизбираемата подготовка: програмиране, приложен софтуер, компютърни мрежи, компютърна периферия, технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна архитектура и системи за сигурност. Дейност 7 – Обучение на бенефициентите на проекта, ще продължи и през м. декември. В резултат на работата по този проект е обновена и материалната база в професионалната гимназия –3D компютърна система.