НАРЕДБА за ПРИЕМ на ученици през учебната 2020-2021 г.

Дата:

           

                                   НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

                      ПО КОМПЮТЪРНИ  ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГР. ПРАВЕЦ
                                                                       

                                                                       Н А Р Е Д Б А

                                                 за прием на ученици в  VIII клас за
                                                            учебната 2020/2021 г.

1. В „НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2020 г.
2. За учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 130 ученика /5 паралелки по 26 уч./
3. В НПГ по КТС се подготвят специалисти със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.
4. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получават след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

 1. 5. Kандидат – студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първа желана специалност.
  Учебният план включва:
  Цялостна общообразователна подготовка.
  • Усилено преподаване на английски език с хорариум   864 часа.
  • Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни и др.
 2. 6. Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала.
  7. Кандидатстването се извършва с  полагане на :
  Национален тест по български език и литература – 15.06.2020 г.
 • Национален тест по математика – 17.06.2020 г.
  Тези тестове се полагат по реда , определен в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието  и  науката за организация на дейностите в училищното образование и  в сроковете  , съгласно график, който ще бъде определен  от МОН.
 1. 8. Класирането се извършва по бал, който е сбор от:

удвоеният брой точки от националния тест по български език и литература;
удвоеният брой точки от националния  тест по математика;

– оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

 1. 10. Документи за участие в класиранията:
  – Ксерокопие на Свидетелството за основно образование;

– Ксерокопие  на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика;
– Медицинско свидетелство от личния лекар.
Оригиналите на горните документи се носят за сверяване.

 1. 11. Подаването на документите за участие в класиранията може да бъде:

–  Оnline на следния сайт: https:// priem.mon.bg;

–  Във всяко училище, определено за гнездо.

НПГ по КТС е определена за училище – гнездо. 


ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:      07133 – 22 24                GSM:   0893 464 943