Национален исторически конкурс. Как да участвате?

Дата:
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

и

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА

ОРГАНИЗИРАТ

IV НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС И КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ ВОЗВИСЯ“

УЧИЛИЩЕТО НА МОЕТО РОДНО МЯСТО – ИСТОРИЯ И ПАМЕТ

Фондация „Христо Ботев“

Общобългарски комитет „Васил Левски“

Община Варна

Регионален исторически музей – Варна

I.    Общи положения:                                                                             •

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас.

Учениците разработват проекти под ръководството на научен ръководител или консултант.

Форматът на проектите може да е доклад, историческо есе, компютърна презентация /филм или драматизация.

 

Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене,

възпитание в патриотизъм, уважение и любов към българската история:

•       Да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни;

•       Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности;

•       Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и приобщаване към българските духовни традиции и ценности.

II.    Изисквания за оформяне и представяне на проектите:

1.    Проектът трябва да съдържа задължително: Заглавие, автор/и, населено място, училище, научен ръководител, телефон за връзка.

2.    Изисквания към докладите (представя се задължително и резюме на доклада):

Да съдържат три структурни компонента:

•     Въведение – до 1 печатна страница

•     Изложение – до 10 печатни страници

•     Заключение – до 1 печатна страница

•     Приложения – копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания; снимки отличен архив, картички и др.

•     Ползвана литература

Текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт Times New Roman, полета 2/2/2/2/ и разстояние между редовете single.

При посочването на ползваната литература се прилагат изискванията за подреждане по азбучен ред на фамилните и личните имена на авторите или

заглавията.

По отношение на есетата изискването е да не надвишат 5 стандартни машинописни страници.

3.    При формат компютърна презентация до 10 минути:

•     Да е изработена на програма Power Point;

•     Големина на продукта – от 10 до 15 слайда;

•     Задължителна придружаваща информация:

 

Използваната литература, документация и снимки се подреждат по азбучен ред на фамилните и личните имена на авторите или заглавията.

Да се спазят общоприетите норми за текст, изображения и др. изисквания към нея.

Критерии за оценяване на докладите, есетата и презентациите:

•      добре подбрани аргументи;

•      елементи на изследователска дейност;

•      оригинален и творчески подход;

•      лична позиция;

•      езикова и стилистична култура

4.   Категория драматизация:

Учениците представят драматизация на текст от Възраждането или следосвобожденската история на видео файл в рамките на 10-20 минути.

III.   Обхват и съдържание на проектите:

Темите да бъдат свързани с периода на Българското възраждане следосвобожденската история – по избор на участниците, подпомогнати от научните ръководители и консултанти. Ще бъдат предпочитани проекти с изследователски характер и/или краеведчески изследвания.

IV.    Срок за изпращане на проектите:                                                       .

1.    До 18.11.2020 г. изпращане на докладите и есетата на e-mail адрес: [email protected] или [email protected], а презентациите/филмите и видеофайловете със записи на драматизация да се представят на флаш-памет на адрес: Първа езикова гимназия, Варна 9000, ул. „Подвие“ № 29 – за г-жа Нели Димова

V.      Провеждане на заключителния етап на конкурса:

1.    До 24.11.2020 г. жури, което включва специалисти /от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, МОН, Регионален исторически музей – Варна, представител на РУО – Варна, преподаватели по история и цивилизация, информационни технологии, български език и литература/ ще определи най-добрите доклади, есета, презентации и драматизации. Те ще получат право на участие в ученическата конференция.

 

2.   До 24.11.2020 г. резултатите ще бъдат обявени на сайта на Първа езикова гимназия – Варна и Регионално управление на образованието – Варна.

3.   Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи и чрез публикации в медиите.

VI.   Участие на класираните проекти в ученическата конференция по темата:

Класираните проекти получават право на участие в ученическа конференция на тема: „ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ ВОЗВИСЯ“:УЧИЛИЩЕТО НА МОЕТО РОДНО МЯСТО – ИСТОРИЯ И ПАМЕТ“, която ще се проведе на 04.12.­05.12.2020 г. в гр. Варна. Наградените участници ще получат грамоти, както и предметни и парични награди, осигурени от организаторите.

На ученическата конференция гости и участници в журито ще бъдат преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Боян Ботйов, Радостина Николова, главен експерт в Министерство на образованието и науката.

1.   Представянето на наградените проекти на ученическата конференция е в рамките на 10 мин. Докладите могат да се представят също чрез презентация в същия времеви обхват.

2.   По време на конференцията участниците ще имат възможността да посетят Регионален исторически музей – Варна, Музей на Възраждането – Варна, както и други обекти в града.

3.   При необходимост домакините запазват право на промени в организацията на конкурса и конференцията.

VII.       Организационни изисквания за участие в заключителната конференция:

1. Предварителната програма на конференцията и възможности за настаняване в хотели в гр. Варна ще бъдат публикувани на сайта на Първа езикова гимназия – Варна и Регионално управление на образованието – Варна до 28.11.2020 г. Участниците сами резервират места в хотелските бази до 01.12.2020 г.

2. До 01.12.2020 г. – подаване на заявки за участие от участниците с класирани проекти на имейл: [email protected].

3.       Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата институция/училище.

4.   Проектите могат да бъдат предоставени от един или двама ученици, участвали в разработването на проекта и 1 придружаващ учител от изпращащото училище.

 

I.          Възможности за контакти:

0898 72 52 74 – Нели Димова, Първа езикова гимназия

 

0884 404 376 – Румяна Лазарова, ст. експерт по обществени науки и гражданско образование

 

Забележка: творбите, с които участват учениците в конкурса и конференцията, не се връщат на авторите. Организаторите и съдействащите институции си запазват правата да фотографират, филмират, сканират, записват и разпространяват получените творби, без да заплащат права и обезщетения за това.