НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

Дата:

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

Предоставямe ВИ информация за ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от Община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2017: „КЛЮЧЪТ“
Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2017 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.
Първа езикова гимназия – за КОНКУРС 2017
9010 гр.Варна
ул. „Подвис” №29
Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/.

За въпроси : e-mail: [email protected]
Тел. за информация: /+359 52/ 301 235; 303-785