НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Дата:

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – гр. ПРАВЕЦ

НА ВНИМАНИЕТО

НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Относно: Предстоящите държавни зрелостни изпити, сесия юни 2020 г. и
държавния изпит за придобиване на степен за професионална квалификация

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и въведените мерки срещу разпрострaнението на COVID – 19, МОН промени датите да провеждане на ДЗИ, сесия юни, 2020 г., както следва:

 • I задължителен ДЗИ по БЕЛ – 01.06.2020 г.

 • II задължителен ДЗИ по избор – 03.06.2020 г.

 • ДЗИ по желание – 02.06. и 04.06.2020 г.

Датите за провеждане на държавния изпит за придобиване на степен за професионална квалификация по професия „Системен програмист“ са:
– 05.06.2020 г. – теория

 • 08.06.; 09.06., 10.06.2020 г. – практически изпит.

На сайта на НПГ по КТС ще бъде качен график с разпределение на учениците за
провеждане на
изпитите /теория и практика/ за придобиване на степен за професионална квалификация.

Във връзка с това е необходимо да Ви запознаем със задълженията и необходимите документи, които зрелостниците трябва да носят на ДЗИ, съгласно инструктажа.

Зрелостниците ТРЯБВА:

 1. Да бъдат в определеното училище не по-късно от 30 минути преди започване на изпита – 8:30 часа.

 2. Да носят документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС.

 3. Да носят СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ. Ще бъдете информирани допълнително как ще ви бъде предоставена.

 4. Да ползват химикалка, която пише с ЧЕРЕН ЦВЯТ.

 5. Да изслушат инструктажа за зрелостника, който ще им бъде прочетен от квесторите, след което да се подпишат в квесторския протокол – от лявата страна.

 6. Внимателно да се зпознаят с УКАЗАНИЯТА за работа по време на ДЗИ, които са част от изпитния комплект.

 7. Да знаят, че подмяна на компонент от изпитния комплект се допуска САМО във времето, определено за първия модул. При работа във времето за следващите модули НЕ СЕ ДОПУСКА подмяна на компонент от изпитния комплект.


Зрелостниците
НЕ ТРЯБВА:

 1. Да излизат преди да са изминали първите 90 минути, когато времетраенето на модул е 120 или 150 минути.

 2. Да преписват върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.

 3. Да преписват от хартиен носител, от мобилни телефони или други електронни комуникационни устройства, от работата на друг зрелостник.

 4. Да поставят каквито и да било символи или други знаци върху изпитните комплекти – лист за отговори и/или свитък за свободни отговори.

 5. Да изнасят извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

 6. Когато е готов зрелостникът предава работата си, поставена в жълт плик, на квестор от залата, указанията за работа, изпитния материал и черноватаотделени от изпитния комплект, подписва се в квесторския протокол – от дясната страна на протокола, излиза и напуска залата и сградата на училището . Не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

При нарушаване на тези указания и/или задължения, изпитната работа на зрелостника се анулира, за което се съставя протокол. Анулираната изпитна работа не се оценява.

ДЗИ ще се провеждат при спазване на всички определени мерки за предпазване от COVID-19 /дезинфекция на учебните зали, в които се провеждат изпитите, използване на предпазни маски и ръкавици, спазване на дистанция един от друг – 1,5 метра/.


От ръководството на НПГ по КТС – Правец

Инструктаж-за-зрелостник-2020