НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

Дата:

 

Уважаеми ученици,

Очаква се  дистанционното  електронно обучение да  продължи до 12.05.2020 г. Затова  трябва  да попълните и изпратите на имейлите на класните  ръководители следните документи:

  1. Заявление за полагане на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ /ДИ за СПК/. Заявлението се подава от само от учениците, които не са избрали този изпит за втори задължителен държавен зрелостен изпит и имат желание да получат СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
  2. Заявление за промяна на оценката по учебен предмет. Имате право да се явите на изпит за промяна на оценката до три учебни предмети.
  3. Заявленията, съгл. т. 1 и т. 2, не са задължителни за всички ученици. Подават само учениците, които желаят да се явят на цитираните по-горе изпити.
  4. Заявление за промяна на оценка
  5. Заявление за явяване на държавни изпити

 

 

  ОТ  РЪКОВОДСТВОТО НА НПГ ПО КТС