НОВО!!! „ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИ С PYTHON“

Дата:

ЗАПИШИ СЕ СЕГА!!!

Кръжокът по роботика ще се провежда всеки вторник от 15:00-18:00ч. в учебни зали 221 и 214 на НПГ по КТС – гр. Правец. Първото занятие ще се състои на 14.11.2023г. Занятията ще бъдат лекции и упражнения. И по време на двете ще се пише код! На упражненията ще се работи с хардуер и физически роботи. Изискванията да се запишете е да имате базови познания по Python и да учите здраво! Добре е да имате познания и/или да преминете към използването на Linux-базирна ОС. За занятията е силно препоръчително да си носите лични лаптопи! Обучението ще започне от самото начало на Python, но ще е много интензивно с решаване на много практически задачи! В кръжока ще се работи и с реален хардуер и реални роботи.
Учебните модули за кръжока са:
1. Основи на Python – типове данни и оператори, условни конструкции, оператори за цикъл, списъци, кортежи, множества, символни низове, функции, класове и обекти, итератори, генератори, регулярни изрази, ламбда функции, работа с файлове.
2. Паралално програмиране с Python – създаване на нишки и процеси. Синхронизация.
3. Управление на хардуер с Python – основи на електротехниката и електрониката, свързване на електрически вериги върху бредборд, управление на LEDs, четене на бутони, сензори, управляване на електродвигатели. Основи на Robot Operating System (ROS). За целта ще се използват микроконтролер RaspberryPI Pico и RaspberryPI 4.
4. Компютърно зрение с Python – работа с Numpy и OpenCV. Създаване на мобилен робот с компютърно зрение.
5. Основи на изкуствения интелект с Python – невронни мрежи, работа с TensorFlow, speech to text, text to speech. Достъп до OpenAI през ваше приложение.
6. Интернет на нещата – IoT – мрежово програмиране с Python, протоколи HTTP и MQTT. Създаване на уеб сайт/мобилно приложение за дистанционно контролиране и мониторинг на роботизирани системи.

Тази година в кръжокът ще се дават много домашни работи и ще се отбелязват присъствия!
Водещ преподавател: инж. Венцислав Начев

ЗАПИШИ СЕ СЕГА!!!

robo
robo
robo

ЗАПИШИ СЕ СЕГА!!!