Нормативни документи

Отчет на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет на НПГ по КТС гр. Правец за 2022 г.

Заповед за втори час на класа II срок

Заповед за консултации II срок

Заповед за провеждане на класни работи II срок

Отчет на бюджета към 31.12.2021 г.

Правилник за вътрешния ред- общежитие

Учебен план- 8 клас

Учебен план- 9 клас

Учебен план- 10 клас

Учебен план- 11 клас

Учебен план- 12 клас

Отчет на бюджета към 30.09.2021г.

Правилник за вътрешния ред в НПГ по КТС

Отчет на бюджета към 30.06.2021г.

Отчет първо тримесечие

Утвърден Бюджет за 2021г.

План за действие за 2021 година за БДП

Заповед за консултации II-ри срок

Заповед за класни работи II-ри срок

Заповед за 2-ри час на класа II-ри срок

Утвърден бюджет към 31.12.2020 г.

Отчет на бюджета за 2020 година

Отчет на бюджета до 30.09.2020

Отчет на бюджета към 30.06.2020 г.

Вътрешни правила

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството

План за квалификационна дейност

Правилник за безопасни условия

Учебен план за 8 клас

Учебен план за 9 клас У

чебен план за 10 клас

Учебен план за 11 клас

Учебен план за 12 клас

План за редовните заседания на ПС

Бюджет 2020

Годишен план 2020-2021

График за класни работи

График за консултиране на родители

График на часовете за консултации

Дневен режим

Мерки срещу COVID-19

Отчет на изпълнение на стратегията за развитие

План за ГЗЕИО

Правилник на общежитията

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Програмна система за развитие

Форми на обучение

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 02-2020

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 01-2020

Годишен план

План за квалификационна дейност 2309991

Мерки за повишаване качеството на образование

Стратегия за развитие на НПГ по КТС

График за консултации – II-ри срок

График за провеждане на 2-ри час на класа – II-ри срок

График за провеждане на класни работи – II-ри срок

Форми на обучение

Бюджет НПГ по КТС 2020

Постановление 328 на МС относно стипендиите

Условия за получаване на стипендии 2019-2020 г

Протокол от заседание на комисията за разпределение на стипендиите

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за сигурна и безопасна училищна среда

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

График за класни работи – I срок

График за консултации – I срок

График за втори час на класа – I срок

Правилник за дейността на НПГ по КТС

График учебен процес

Дневен режим

Заповед за организиране на изпитите в самостоятелна форЕтичен кодекс на училищната общностма

Инструктаж по безопасност на труда и движението

План за дейностите по безопасност на движението

План за работата по превенция на насилието и тормоза

Правила за организиране на обучението в самостоятелна форма

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Учебен план 2019-2020

Препис-извлечение от Протокол №4

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за служебна бележка за записване

Издаване на диплома

Информирано съгласие на родител за публикуване на снимки

Приемане и преместване на ученици

Свидетелство за професионална квалификация

Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Заповед самостоятелна форма

Заявление_отсъствия- 3дни

Заявления_отсъствия- 7 дни