НПГ по КТС гр.Правец участва в проект „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ BG05M2OP001-5.001-0001

Дата: