Относно статута на НПГ по КТС Правец

Дата:

С постановление на МС № 185 / 16.09.1985 г. и Заповед № РД-09-216 / 20.03.1986 г. на Министъра на образованието бе създадено училището в Правец – УКТЦ. Причината – подготовка на специалисти със средно техническо образование, нужни на Държавно стопанско обединение Микропроцесорни системи и Завода за компютри в Правец, заводите за периферия в Стара Загора, Монтана, Габрово, Пловдив и др.

Първите 5 години приемът беше райониран по 3-5 човека от всеки окръг, плюс една паралелка за АЕЦ Козлодуй.

Идеята за създаване на училището е на акад. Ангел Ангелов /тогава посланик в Япония/. Причините да бъде към университет /ВМЕИ София/ бяха липсата на преподаватели в средното образование по изчислителна техника, учебен план и учебни програми.

Задачата за организиране на училището, разработка на учебен план и програми беше възложена на проф. Павел Мартинов, който тогава ръководеше лаборатория по микропроцесорна техника във ВМЕИ.

В заповедта на министъра на образованието беше посочено преподавателите в Техникума по микропроцесорна техника да бъдат от университета.

Бяха организирани конкурси по закона за научните степени и звания. За дисциплините по общообразователните предмети изпитите бяха в Софийския университет и ВИФ. Това продължи до промяна на Закона за научните степени и звания.

Тогава ТУ София реши, че действащите към момента преподаватели и асистенти запазват статуквото /заплати, звания/, но новоназначените не могат да се ползват от новия закон, защото сме учебно заведение в средното образование.

Така че промените в статута започнаха от това решение на Академичния съвет на ТУ София.

Започнахме да назначаваме преподаватели според Закона за народната просвета /със съответното натоварване/.

В момента в училището в Правец има две групи преподаватели – тези, останали със статут на преподаватели на ВУЗ и втората група преподаватели по Закона за предучилищното и училищно образование.

В тези трудни години успяхме да съхраним връзката с университета, благодарение на ръководството на Факултет компютърни системи и технологии към ТУ София. И в момента на граждански и или втори трудов договор преподават по дисциплините от професионална подготовка дванадесет преподаватели /двама професори, двама доценти, асистенти/. Всеки семестър три пъти в седмицата пътуват и водят часове в училището между 10-15 хабилитирани преподаватели. Периодично гостуват и специалисти в ИТ бизнеса от наши бивши ученици.

В момента в училището се обучават 650 ученика от всички 28 региона в страната. От тях 430 са на общежитие.

Разполагаме с добра база, разположена на 42 дка. – 4 сгради – Учебен корпус, две общежития, хранителен блок. Имаме с 25 класни стаи, 10 компютърни зали, 4 лекционни зали и специализирани кабинети. От 3 години функционира ученически клуб по Роботика, който работи съвместно с Института по роботика към БАН. Сключен е договор със Сиско мрежова академия, на учениците се предлагат безплатни курсове за нивата на Сиско академия.

През тези години сме имали изключителна подкрепа на ТУ София и МОН за поддържане на базата. Голяма благодарност изказваме на Сдружението на бивши ученици „УКТЦ ЗаВинаги“, които в последните години дариха на училището четири компютърни зали. Ремонтираха и оборудваха физкултурен салон и др.

До днешна дата 27.04.2018 г. няма заповед на министъра на образованието и науката за промяна на статута нито на ТУЕС – София, нито на НПГ по КТС – гр. Правец. Двете училища никога не са били в графата на специални училища към МОН /такива „специални“ училища са училищата в областта на изкуствата и спорта/.

Единствено има заповед на МОН от 25 октомври 2017 г. за промяна на името на училището в Правец от ПГ в НПГ /Национална професионална гимназия/.

Това преименуване е с решение на Министерски съвет за шест училища в страната в различни сфери /информационни технологии, машиностроене, селско и горско стопанство/. Те са създадени по определени критерии на МОН и не се променя статута /връзката с ТУ – София/.

Няколко примера за работа с фондовете:

И до сега НПГ по КТС – гр. Правец е имал достъп и сме работили по различни програми и проекти от фондовете:

  • ИКТ в образованието – проект за 226 хил. лв. – за разработка на нови учебни програми. Участвали са преподаватели от Правец, ТУ – София и бизнеса. Оборудвана е и 3D лаборатория.
  • ИКТ в образованието и облачните технологии – оборудвана лаборатория със сървър и 30 станции.
  • Еразъм + К1 – стажантски програми за ученици – втора година в Италия.
  • ОП „Региони в растеж“ – проект за 1 850 млн. лв. за основен ремонт и саниране на двете общежития. Предстои това лято да започне ремонтът.
  • Кандидатстване по фонд „Трансгранично сътрудничество“ с Република Сърбия – иновации в образованието /в областта на роботиката/ с училище в Пирот.
  • Проект на МОН „Твоят час“ – обхванати са над 300 ученици в 22 групи в областта на наука, спорт, изкуства.
  • И други по-малки проекти.

Така, че достъп до фондовете е имало и досега. Ще работим и в бъдеще, ако има такива възможности.

В последните години и други вузове в страната /Габрово, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, СУ/ проявяват интерес към създаване на подобни училища към тях.

Подготвя се нов Закон за висшето образование, в който да бъде решен този проблем. В момента има противоречия и несъвместими неща в Закона за висшето образование и Закона за предучилищното и училищно образование. В бъдеше се готви и Закон за професионалното образование.

Това предполага, че двете училища няма да сме единствени и уникални, и че ще имаме по-голяма конкуренция.

Ще отговарям на всички въпроси на телефон: 0895 588 775.

С поздрави към всички съмишленици и приятели на УКТЦ и Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“.

 

 

С уважение: Трифон Трифонов

/Директор НПГ по КТС/