Педагогическия съвет на 01.09.2014

Дата:

На 01.09.2014 г. от 10.00 часа ще се проведе заседание на Педагогическия съвет – зала 221
Дневен ред :
1. Обсъждане на предложения за членове на училищното настоятелство.
2. Разглеждане на подадени заявления от ученици.
3. Уточнения относно: личните картони, дневниците и материалната книга.
4. Изпитни сесии – поправителна, приравнителна и самостоятелна форма на обучение.
5. Определяне на курсовите ръководители за 1-ви курс.
6. Разпределение на часовете за учебната 2014/2015 г.
7. Изготвяне на годишните разпределения по предмети – ЗП, ЗИП/СИП.
8. Попълване на анкета за остеопорозата – 11.09.2014 г.
9. Разни

Присъствието на всички членове на ПС е задължително!