Покана за заседание на Обществения съвет

Дата:

ПОКАНА

Провеждане на събрание за избиране на представитвли на родителите за членове на Обществения съвет към НПГ по КТС – Правец

23.12.2022 г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

1. Запознаване с ролята и дейността на Обществения съвет /ОС/ в училище, съгл. Чл.265 (1), (2) и чл. 269 (1), т.1 до т. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование

2. Избиране по един представител на родителите от всяка паралелка – първи етап.

3. Провеждане на събрание на родителите за избиране на членове и резервни членове на ОС – втори етап.

4. Разни.