Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 г.

1. В „НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2018 г.

2. За учебната 2018/2019 година ще бъдат приети 130 ученика /5 паралелки по 26 уч./

3. В НПГ по КТС се подготвят кадри със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.

4. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получават след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

5. Kандидат – студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първа желана специалност.
Учебният план включва:
Цялостна общообразователна подготовка.
• Усилено преподаване на английски език с хорариум   864 часа.
• Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни и др.

6. Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала.

7. Кандидатстването се извършва с  полагане на :

       Национален тест по български език и литература – 21.05.2018 год. 

       Национален тест по математика – 23.05.2018 год. 

Тези тестове се полагат по реда , определен в Наредба №10  от  01.09.2016 г. на Министерството на образованието  и  науката за организация на дейностите в училищното образование и  в сроковете  , съгласно график, определен  от МОН.

8. Класирането се извършва по бал, който е сбор от:

удвоеният брой точки от националния тест по български език и литература;
удвоеният брой точки от националния  тест по математика;

– оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

9. Документи за участие в класиранията:

– Ксерокопие на Свидетелството за основно образование;

– Ксерокопие  на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика;
– Медицинско свидетелство от личния лекар.
Оригиналите на горните документи се носят за сверяване.

10. Подаването на документите за участие в класиранията става в определените училища–гнезда за София област. В гр. Правец училище-гнездо е ПГПЧЕ „Алеко Константинов“. Документите могат да се подават и online на следните сайтове:
https://admin.priem.mon.bg  и  https://7klas.mon.bg

11. Препоръчваме на кандидатите, които желаят да продължат образованието си в
НПГ по КТС, да посетят училището за да го разгледат и се запознаят на място с учебния процес.
 


ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:      07133 – 22 24                GSM:   0893 464 943

   

                    

 

Срокове и дейности за кандидатстване
след VII клас за учебната 2018/2019 г.

Дейност Срок
Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/ 21.05.2018 г.
Национален  тест по Математика 23.05.2018 г.
Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
Получаване на служебнa бележкa с оценките от националните тестове 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 20.06 –26.06.2018 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление  за участие във втори етап на класиране. Във втори етап на класиране участват учениците, които:

– не са приети;

– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори  етап. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет по второ или следващо желание.

    04.07 06.07.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  13.07.- 17.07.2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
Подаване на документи   за участие в трети етап на класиране. Заявление за участие в третия епап на класиране подават:
учениците, които не са приети;
– ученици, които не са кандидатствали до момента.
На този етап учениците могат да пренаредят желанията си.
20.07. – 24.07.2018 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от Директора

до 11.09.2018 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием         до 14.09.2018 г.

Учениците се записват като подават следните документи:
Оригиналът на свидетелството за основно образование;
Оригиналът на служебната бележка от националните тестове по БЕЛ и математика;
Медицинско свидетелство от личния лекар;
Две актуални снимки.

 

Срокове за подаване, класиране и записване на учениците за учебната 2018/2019 год.

 

Етапи I етап II етап III етап
Подаване на документи 20.06 –26.06.2018 г. 04.07 – 06.07.2018 г. 20.07. – 24.07.2018 г.
Класиране до 03.07.2018 г. до 12.07.2018 г. до 26.07.2018 г.
Записване 04.07 – 06.07.2018 г. 13.07.- 17.07.2018 г. 27.07.-30.07.2018 г.