Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г.

 

Прием 2020

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ  ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГР. ПРАВЕЦ

 

 

                              Н А Р Е Д Б А

          за прием на ученици в  VIII клас за
                               учебната 2020/2021 г.

      1. В „НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2020 г.
      2. За учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 130 ученика /5 паралелки по 26 уч./
      3. В НПГ по КТС се подготвят специалисти със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.
      4. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получават след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

 1.  Kандидат – студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първа желана специалност.
  Учебният план включва:
  Цялостна общообразователна подготовка.
  • Усилено преподаване на английски език с хорариум   864 часа.
  • Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни и др.
 2.  Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала.
 3. Кандидатстването се извършва с  полагане на :
  Национален тест по български език и литература – 15.06.2020 г.
 • Национален тест по математика – 17.06.2020 г.
  Тези тестове се полагат по реда , определен в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието  и  науката за организация на дейностите в училищното образование и  в сроковете  , съгласно график, който ще бъде определен  от МОН.
 1.  Класирането се извършва по бал, който е сбор от:

удвоеният брой точки от националния тест по български език и литература;
удвоеният брой точки от националния  тест по математика;

– оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас /в точки/.

 1. Документи за участие в класиранията:
  – Ксерокопие на Свидетелството за основно образование;

– Ксерокопие  на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика;
– Медицинско свидетелство от личния лекар.
Оригиналите на горните документи се носят за сверяване.

 1. Подаването на документите за участие в класиранията се предполага, че ще бъде online на следния сайт: https:// priem.mon.bg .
  При промяна – ще бъдете уведомени.
Дейност Срок
Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/ 15.06.2020 г. – нова
Национален  тест по Математика 17.06.2020 г. – нова
Обявяване на резултатите от тестовете до 29.06.2020 г. вкл.
Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 03.07.2020 г. вкл.
Получаване на служебнa бележкa с оценките от националните тестове до 02.07.2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03.07 –07.07.2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление  за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват учениците, които:

– не са приети;

– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори  етап. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет по второ или следващо желание.

    14.07 16.07.2020 г. вкл.      / вторник /    /четвъртък/
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г. вкл.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  21.07.- 22.07.2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г.
Подаване на документи   за участие в трети етап на класиране. Заявление за участие в третия епап на класиране подават:
учениците, които не са приети;
– ученици, които не са кандидатствали до момента.

На този етап учениците могат да пренаредят желанията си.

24.07. – 27.07.2020 г. вкл. / петък /    /понеделник/
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2019 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 03.08.2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от Директора

до 10.09.2020 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием         до 14.09.2020 г.


Срокове и дейности за кандидатстване
след VII клас за учебната 2020/2021 г.

Учениците се записват като подават следните документи:
Оригиналът на свидетелството за основно образование;
Оригиналът на служебната бележка от националните тестове по БЕЛ и математика;
Медицинско свидетелство от личния лекар;
Две актуални снимки.

 


ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:      07133 – 22 24                GSM:   0893 464 943

Заповед_МОН_РД 09-861_ДПП_2020-2021

Приложение 1_НПГ по КТС