Наредба за приема на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – ГР. ПРАВЕЦ при ТУ – СОФИЯ

                                Н А Р Е Д Б А

          за прием на ученици в  VIII клас за
                               учебната 2023/2024 г.

1. В „НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ“ – гр. Правец могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2023 г.
2. За учебната 2023/2024 година ще бъдат приети 130 ученици /5 паралелки по 26 уч./
3. В НПГ по КТС се подготвят специалисти със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.
4. След завършване на XII клас учениците получават: Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование. С Дипломата за средно образование се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

5. Kандидат – студентите, завършили НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, се състезават помежду си за 15% от местата за всички специалности на Технически университет. Учениците от НПГ по КТС – Правец и ТУЕС – София, завършили средното си образование с успех (5.00 – 6.00) се класират и приемат за студенти в ТУ – София по първа желана специалност.
Учебният план включва:
• Цялостна общообразователна подготовка.
• Усилено преподаване на английски език с хорариум 864 часа.
• Техническа подготовка по следните дисциплини: операционни системи, програмиране за вградени системи, приложения с графичен и потребителски интерфейс, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно-ориентирано програмиране, бази данни, математически основи на програмирането, мрежови протоколи и технологии, софтуерно инженерство, компютърни мрежи и др.

6. Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка, закрита спортна зала.
7. Кандидатстването се извършва с полагане на:
Национален тест по български език и литература – 13.06.2023 год.
• Национален тест по математика – 1
6.06.2023 год.
Тези тестове се полагат по реда, определен в Наредба № 10  от  01.09.2016 г. на Министерството на образованието  и  науката за организация на дейностите в училищното образование и в сроковете, съгласно график, определен от МОН.

8. Класирането се извършва по бал, който е сбор от:

удвоения брой точки от националния тест по български език и литература;
удвоения брой точки от националния  тест по математика;

– оценката по математика от Свидетелството за основно образование /в точки/.

оценката по информационни технологии от Свидетелството за основно образование /в точки/.

10. Документи за участие в класиранията:
– Ксерокопие на Свидетелството за основно образование;

– Медицинско свидетелство от личния лекар.
Оригиналът на Свидетелството за основно образование се носи за сверяване.

11. Подаването на документите за участие в класиранията става в определените от Регионално управление на образованиетo училища–гнезда за София област. Документите могат да се подават и online на следния сайт:
https:// priem.mon.bg

12. Препоръчваме на кандидатите, които желаят да продължат образованието си в
НПГ по КТС- Правец, да посетят училището, за да го разгледат и да се запознаят на място с учебния процес.

 ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:      07133 – 22 24                GSM:   0893 464 943

 

Срокове и дейности за кандидатстване
след VII клас за учебната 2023/2024 г.

Дейност Срок
Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/ 13 юни 2023 г.
Национален  тест по Математика 16 юни 2023 г.
Обявяване на резултатите от тестовете до 28 юни 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление  за участие във втори етап на класиране.

Във втори етап на класиране участват учениците, които:

– не са приети;

– са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори  етап. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет по второ или следващо желание.

    13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г.
Подаване на документи   за участие в трети етап на класиране. Заявление за участие в третия етап на класиране подават:
учениците, които не са приети;
– ученици, които не са кандидатствали до момента.

На този етап учениците могат да пренаредят желанията си.

26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7 – 8 август 2023 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11 – 14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап Определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до 14 септември 2023 г. вкл.


Срокове и дейности за кандидатстване
след VII клас за учебната 2023/2024 г.

Учениците се записват като подават следните документи:
Оригиналът на свидетелството за основно образование;
Медицинско свидетелство от личния лекар;
Две актуални снимки.

Срокове за подаване, класиране и записване на учениците за учебната 2023/2024 год.

 

Етапи I етап II етап III етап IV етап
Подаване на документи 05 – 07 юли 2023 г. 13 – 17 юли 2023 г. 26 – 27 юли 2023 г. 7 – 8 август 2023 г.
Класиране до 12 юли 2023 г. вкл. до 19 юли 2023 г. вкл. до 31 юли 2023 г. вкл. до 10 август 2023 г. вкл.
Записване 13 – 17 юли 2023 г. 20 – 24 юли 2023 г. 01 – 02 август 2023 г. 11 – 14 август 2023 г.