Провеждане на държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

Дата: