Продължава работата по проект BG051PO001-4.3.05 – 0022

Дата:

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи –гр. Правец е училище с авторитет и традиции, както в община Правец, така и в страната. Подготвят се кадри в областта на ИКТ по две специалности: Компютъррна техника и технологии и Системно програмиране. Завършилите ПГ по КТС ученици са с добра професионална подготовка и квалификация и са предпочитани от фирми, работещи в областта на компютърните технологии.

Основната цел на този проект е да актуализира учебния процес по двете специалности чрез изграждане на 4 образователни парка в сътрудничество с фирма “Контракс” –ЕООД, работеща в сферата на информационните и комуникационни технологии.

До този момент от работата по проекта са aктуализирани са 8 учебни програми по дисциплините:

  • Компютърна периферия;
  • Компютърни мрежи;
  • Приложен софтуер;
  • Програмиране;
  • Компютърни архитектури;
  • Системи за сигурност;
  • Технологии на програмирането;
  • Интернет програмиране.

Изградена е електронна платформа „Moodle”, на която се съхраняват разработените учебни ресурси – лекции, упражнения, практически задачи. С цел популяризиране на проекта е създаден домейн – PGKTS.BG
Започна обучение на целевата група – ученици от VIII до XI клас, по актуализи-раните учебни програми. Обучението се провежда от преподаватели на Технически университет –София и на ПГ по КТС. То ще продължи и през следващата учебна година.

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е: Постигнатите резултати да бъдат мултиплицирани на базата на успешната работа при изпълнението на настоящия проект между професионалната гимназия и бизнеса. Това ще доведе до реализиране на бъдещи обучения, свързани с надграждане на компетентностите и уменията на учениците. Ще послужи и като добър пример на ползотворни съвместни действия между бизнеса и професионалните училища – цел на местни, национални и европейски програми за развитие. Успехът на проекта ще повлияе на няколко основни обществено-икономически сфери:

  • Общността на преподавателите – чрез повишаване на собствената им квалификация, подобрени условията на труд;
  • Образователната институция – подобряване на общото ниво на подготовка на учениците и повишаване на рейтинга на училището.