РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 10 клас

Дата:

За ученици в самостоятелна форма на обучение

– организация на сесия

 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ У-57 / 09.11.2015 г.

 

На основание чл. 84, ал. 3 от ППЗНП, чл. 29г, ал. 1 и чл. 29б, чл.29в, чл.29г от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма – Габриел Цветелинов Гачев

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – Габриел Цветелинов Гачев, 10 клас, сесия януарска–редовна, уч. 2015 / 2016 г., както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата

/начален час/

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяване-то Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература 08.02.2016г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Сийка Ценева

член

Иванка Манчева

29.01.2016г. 08.02.2016г.,

Зала 308

09.02.2016г.,

Учебен отдел

Приложни програмни системи 09.02.2016г.

от 10:00 ч.

до 13:00 ч.

Зала 205

 

 

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Красимир Илиев

член

Нина Баячева

08.02.2016 г. 09.02.2016г.,

Зала 218

 

10.02.2016г.,

Учебен отдел

Програмиране II 10.02.2016 г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Мариана Маноева

член

Нина Баячева

09.02.2016г. 10.02.2016г.

Зала 218

11.02.2016г.

Учебен отдел

Физика и астрономия 11.02.2016г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

 

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Цеца Цоловачлен

Павлин Петков

10.02.2016г. 11.02.2016г.

Зала 306

12.02.2016г.,

Учебен отдел

Химия и опазване на околната среда 12.02.2016 г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Татяна Георгиевачлен

Галя Велкова

11.02.2016 г. 12.02.2016 г.

Зала 306

15.02.2016 г.

Учебен отдел

Математи-ка 15.02.2016г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Пенка Томова

член

Николай Сираков

12.02.2016г. 15.02.2016г.,

Зала 308

16.02.2016г.,

Учебен отдел

Аналогова схемотех-ника 16.02.2016г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Валя Владими-рова

член

Цветомир Георгиев

15.02.2016г. 16.02.2016г.,

Зала 308

17.02.2016г.,

Учебен отдел

Немски език 17.02.2016 г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджи-ева, Таня Петрова председател

Боряна Димитрова

член

Мария Петкова

16.02.2016 г. 17.02.2016 г.

Зала 307

18.02.2016 г.

Учебен отдел

Английски език 18.02.2016г.

от10:00 ч.

до13:00 ч.

Зала205

Пенка Куванджиева,

Таня Петрова

председател

Галя Божинова

членове

Стефан Стефанов

17.02.2016г. 18.02.2016г.,

Зала 307

19.02.2016г.,

Учебен отдел

 

Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 1. 1. Комисия за организиране на изпита:
 • Получава от Ваня Трайчева – инспектор Учебна дейност протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.
 1. Комисия по оценяването:
 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.
 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията с червен химикал. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
 1. 3. Оповестяването на резултатите се извършва от Таня Петрова – организатор, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.
 2. Съхранение на документите – писмените работи и протоколите от изпитите се съхраняват в Учебен отдел – стая № 203.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Радка Йорданова – помощник-директор УД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р инж.ТРИФОН ТРИФОНОВ

Директор ПГ по КТС