Ред за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение.

Дата: