Условията за получаване на стипендии през II-ри срок

Дата:

 

Относно: Условията за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2021/2022г. на ученици от 8 до 12 клас.

 

  1. За отличен успех 5.75 и над 5.75 и до 1 неизвинено отсъствие за I–ви срок на учебната 2021/2022 г. кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС за служебно попълване на успеха.

 

  1. За социална стипендия на ученици с починал/и/ родител/и/ кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител/и/ или удостоверение от кметството по местоживеене. Други документи не са необходими.

 

  1. 3. За стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания кандидатите представят копие от решението на ТЕЛК .

 

  1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до

    1 неизвинено отсъствие за I-ви срок на учебната 2021/2022г. кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ  2021 г. до месец ЯНУАРИ  2022 г. включително;

б) доходи от пенсии, в случай, че има пенсионер в семейството;

в) месечни добавки и месечни помощи за деца;

г) уверения от Бюрото по труда в случай, че един или двамата родители са безработни;

д) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение.

В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на единия от родителите, за член на семейството се счита новият съпруг/ съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

 

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

 

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 650 лв. Това са условията за месеците февруари и март. При увеличаване на минималната работна заплата, ще се подават на ново документи за социална стипендия.

 

 

 Отговорникът на класа да получи молбите от Учебен отдел и в срок до 15.03. 2022  г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.