Условията за получаване на стипендии за II-рия срок на учебната 2022/2023г. на ученици от 8. до 12. клас.

Дата:
 1. За отличен успех 5.75 и над 5.75:
 • ученикът да не е допуснал повече от 1 неизвинено отсъствие за I–вия срок на учебната 2022/2023 г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за I–вия срок на учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС.

 

 1. За социална стипендия на ученици с починал/и/ родител/и/:
 • успех не по-нисък от Много добър 4.50;
 • до 5 неизвинени отсъствия за I–вия срок на учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за I–вия срок на учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител/и/ или удостоверение от кметството по местоживеене. Други документи не са необходими.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС

 

 1. За стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания кандидатите представят копие от решението на ТЕЛК .
 • до 5 неизвинени отсъствия за I–вия срок на учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за I–вия срок на учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите подават молба-декларация по образец.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС.

 За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50;

 • до 1 неизвинено отсъствие за I-вия срок на учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за I–вия срок на учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС.

Кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:    

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ 2022  г. до месец ЯНУАРИ 2023 г. включително;

б) доходи от пенсии, в случай, че има пенсионер в семейството;

в) месечни добавки и месечни помощи за деца;

г) уверения от Бюрото по труда в случай, че един или двамата родители са безработни;

д) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение;

е) при развод на родителите се подава и документ за развод със сумата, която е отсъдил съдът за издръжка.

В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на единия от родителите, за член на семейството се счита новият съпруг/ съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството:

 • За периода м.08.2022 г. – м.12.2022 г. – 710 лв.;
 • За м.01.2023 г. – 780 лв.

 Отговорникът на класа да получи молбите от Учебен отдел и в срок до 20.03. 2023  г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.