Условията за получаване на стипендии за I-ви срок

Дата:

Относно: Условията за получаване на стипендии за I-ви срок на учебната 2017/2018 г. на ученици от 8 до 12 клас в

ПГ по КТС  гр. Правец

 

  1. За отличен успех над 5.50 и до 5 неизвинени отсъствия за учебната 2016/2017 г.- кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на ПГ по КТС за служебно попълване на успеха.

 

  1. За социална стипендия на ученици с един родител кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител или удостоверение от кметството по местоживеене.

 

  1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до

    5 неизвинени отсъствия за  учебната 2016/2017 г. кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец МАРТ 2017 г. до месец  АВГУСТ 2017 г. включително;

б) уверения от Бюрото по труда в случай , че един или двамата родители са безработни;

в) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение.

 

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

 

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 460 лв.

 

 

 Отговорникът на класа да получи молбите от Учебен отдел и в срок до 23.10 . 2017 г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.