Условия за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2020/2021 г.

Дата:
  1. За отличен успех 5.75 и над 5.75 и до 1 неизвинено отсъствие за I–ви срок на учебната 2020/2021 г. кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС за служебно попълване на успеха.
  2. За социална стипендия на ученици с починал/и/ родител/и/ кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител/и/ или удостоверение от кметството по местоживеене. Други документи не са необходими.
  3. 3. За стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания кандидатите представят копие от решението на ТЕЛК .
  1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до 1 неизвинено отсъствие за I-ви срок на учебната 2020/2021г. кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ  2020 г. до месец  ЯНУАРИ  2021 г. включително;

б) доходи от пенсии, в случай, че има пенсионер в семейството;

в) уверения от Бюрото по труда в случай, че един или двамата родители са безработни;

г) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение.

В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на единия от родителите, за член на семейството се счита новият съпруг/ съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 650 лв.

Срок на подаване на документите – 31.03.2021 г.

Молба_отличен успех

Молба_социална