Условия за получаване на стипендии за I-вия срок

Дата:

Съобщение

 

Относно: Условията за получаване на стипендии за I-вия срок на учебната 2023/2024г. на ученици от 8. до 12. клас.

 

 1. За отличен успех  5.75 и над 5.75:
 • ученикът да не е допуснал повече от 1 неизвинено отсъствие за учебната 2022/2023 г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на НПГ по КТС.

 

 1. За социална стипендия на ученици с починал/и/ родител/и/:
 • успех не по-нисък от Много добър 4.50;
 • до 5 неизвинени отсъствия за учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител/и/ или удостоверение от кметството по местоживеене. Други документи не са необходими.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС.

 

 1. За стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания кандидатите представят копие от решението на ТЕЛК .
 • до 5 неизвинени отсъствия за учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО;
 • кандидатите подават молба-декларация по образец.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС.

 

 1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50;
 • до 1 неизвинено отсъствие за учебната 2022/2023г.;
 • ученикът да не е допуснал повече от 50 отсъствия по уважителни причини за учебната 2022/2023 г, освен в случаите на заболяване;
 • липса на наложена санкция по чл. 199 от ЗПУО.
 • кандидатите подават молба-декларация по образец в Счетоводството на НПГ по КТС.

 

Кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:    

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АПРИЛ 2023  г. до месец СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително;

б) доходи от пенсии, в случай, че има пенсионер в семейството;

в) месечни добавки и месечни помощи за деца;

г) уверения от Бюрото по труда в случай, че един или двамата родители са безработни;

д) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение;

е) при развод на родителите се подава и документ за развод със сумата, която е отсъдил съдът за издръжка.

В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на единия от родителите, за член на семейството се счита новият съпруг/ съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

 

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

 

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 780 лв.

 

 

 

 

 Отговорникът на класа да получи заявленията от Учебен отдел и в срок до 27.10. 2023  г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.