Условия за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2016/2017 г. на ученици от ПГ по КТС гр. Правец

Дата:

1. За отличен успех над 5.50 /от I-я учебен срок/ и до 5 неизвинени отсъствия за I-я срок на учебната 2016/2017 г.- кандидатите подават молба-декларация по образец в Учебен отдел на ПГ по КТС за служебно попълване на успеха.

2. За социална стипендия на ученици с един родител кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител или удостоверение от кметството по местоживеене.

3. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до
5 неизвинени отсъствия за I-я срок на учебната 2016/2017 г. кандидатите подават молба-декларация по образец и приложени към нея:
а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ 2016 г. до месец ЯНУАРИ 2017 г. включително;
б) уверения от Бюрото по труда в случай , че един или двамата родители са безработни;
в) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи (от съответното учебно заведение)

Молбата-декларация задължително се подписва от един от родителите.

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 460 лв.

Отговорникът на класа да получи молбите от Учебен отдел и в срок до 13 .03 . 2017 г. да върне същите попълнени, съгласно указанията.