Условия за получаване на стипендии през втория срок.

Дата:

Относно: Условията за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2019/2020 г., за ученици от 8 до 12 клас в

НПГ по КТС – гр. Правец

 

 1. За отличен успех 5.75 и над 5.75 и до 1 неизвинено отсъствие за
  първия  срок на учебната 2019/2020 г. кандидатите подават молба-
  декларация по образец.

 

 1. За социална стипендия на ученици с починал/и/ родител/и/
  кандидатите представят копие от смъртния акт на починалия родител/и/
  или удостоверение от кметството по местоживеене.

 

 1. За социална стипендия с успех не по-нисък от Много добър 4.50 и до

    1 неизвинено отсъствие за  учебната 2019/2020 г. кандидатите подават
заявление по образец и приложени към него:

а) служебни бележки за доходите на родителите за периода от месец АВГУСТ 2019 г. до месец  ЯНУАРИ 2020 г. включително;

          б) доходи от пенсии, в случай, че има пенсионер в семейството;

          в) уверения от Бюрото по труда в случай, че един или двамата родители са безработни;

          г) уверение или служебна бележка за членовете на семейството, които са учащи /брат, сестра/, от съответното учебно заведение.

В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на единия от родителите, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

Заявлението задължително се подписва от един от родителите.

Доходът на кандидатите за социална стипендия трябва да е под установената минимална работна заплата на член от семейството – 610 лв.

 

 1. Всички необходими документи са публикувани на училищния сайт www.uktc-bg.com.

 

 1. Кандидатите за стипендия /за отличен успех или социална / изпращат необходимите документи на  електронните пощи на класните ръководители.
 2. Срок за изготвяне и изпращане на документите – до 10.05.2020 .
 3. Молба за стипендия за отличен успех.
 4. Заявление за стипендия при други условия