УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В VIII КЛАС И В IX КЛАС ЗА ПГ по КТС- Правец

Дата: