Учениците от 10 и 11 клас трябва да проведат производствена практика

Дата:

Учениците от 10 и 11 клас трябва да проведат производствена практика през лятото в избрана от тях фирма.

В началото на следващата учебна година учениците трябва да предоставят на класните си ръководители служебна бележка, издадена от фирмата, в уверение на това, че са провели своя стаж.

По-долу може да откриете образец на служебните бележки за 10 и за 11 клас.

                                                                                                                                                                                       

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           /наименование на фирма/

 

 

                                                          С Л УЖ Е Б Н А     Б Е Л Е Ж К А

 

Настоящата бележка се издава в уверение, че …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ученик от XI клас /16……/ в  Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, професия „Системен програмист“, е провел/а  производствена практика /ПП/ във фирмата за периода от …………………2020 г.  до …………………..2020 г.,  10 /десет/  работни  дни общо  60  учебни часа.

На ученика/чката е определена следната оценка:
*  задоволителна

*  много добра

*  отлична

                                                       Президент на фирмата:…………………………………….                                                                 

                                                                                                                /име, фамилия, подпис/

 

  

                                                                                                                                                                                        …………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           /наименование на фирма/

 

                                                           С Л УЖ Е Б Н А     Б Е Л Е Ж К А

 

Настоящата бележка се издава в уверение, че …………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ученик от X клас /17……/ в  Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец, професия „Системен програмист“, е провел/а  производствена практика /ПП/ във фирмата за периода от …………………2020 г.  до …………………..2020 г.,  10 /десет/  работни  дни общо  64  учебни часа.

На ученика/чката е определена следната оценка:
*  задоволителна

*  много добра

*  отлична

 

 

Президент на фирмата:…………………………………….                                                                 

                                       /име, фамилия, подпис/