Прием 2015/2016 учебна година

Условия за кандидатстване за учебната 2015-2016 год. – съгласно следната наредба:

 

1. В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ – гр.Правец, могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VII клас през 2015 г.

2. За учебната 2015/2016 година ще бъдат приети 145 ученици.

3. В ПГ по КТС се подготвят кадри със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността  ”СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ”. Срокът на обучение е 5 години.

4. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и Диплома за средно образование се получава след XII клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина.

5. Kандидат – студентите, завършили ПГ по КТС – Правец и  ТУЕС – София, се състезават помежду си за 25% от местата за всички специалности на Технически университет, с изключение на Публична администрация и Стопанско управление.  За специалностите Електронна техника и Компютърни системи и технологии се разпределят по 10% за завършилите ПГ по КТС и ТУЕС.

Учебният план включва:

 • Цялостна общообразователна подготовка.
 • Усилено преподаване на английски език с хорариум  957 часа.
 • Техническа подготовка по следните дисциплини: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране, системи за управление на бази данни .

6. Осигурени са необходимите социално-битови условия: общежитие с парно отопление, столово хранене, спортни съоръжения, спортна площадка.

7. Кандидатстването се извършва със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО полагане на :

 • Национален тест по български език и литература – 20.05.2015 год.
 • Национален тест по математика – 22.05.2015 год.

Тези тестове се полагат по реда и в сроковете, определени в Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища на Министерството на образованието и науката .

8. Предоставя се възможност на кандидатите да се явят ПО ЖЕЛАНИЕ и на ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТЕСТ по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ на 31 май 2015г. от 10.00 часа в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец .

Заявленията за явяване на този тест се подават от 25 до 29 май 2015 г. в ПГ по КТС гр. Правец.

Резултатите от допълнителния тест се обявяват до 02.06.2015 год.

9. Класирането се извършва по бал, сбор от :

 • оценката от националния тест по български език и литература;
 • оценката от националния  тест по математика;
 • удвоената оценка от допълнителния тест по информационни технологии /за явилите се на теста/  или удвоената оценка по  информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас – взема се тази оценка, която е по-висока;
 • оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас.

10. Документи за участие в класиранията: ксерокопие на удостоверението за завършен VII клас и на служебната бележка за оценките от националните тестове по Български език и литература и по Математика. Оригиналите на горните документи се носят за сверка.

11. Подаването на документите за участие в класиранията става в ПГ по КТС както следва:

 • за участие в І класиране – от 15 до 20 юни  включително събота от 8,30 до 16,30 часа

12. Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране става на 22.06.2015 г.

 • записване на приетите на I класиране или подаване на документи за участие във второто класиране от 22 юни до 30 юни включително събота и неделя.

13. За обявяване на резултатите от  втори етап на класиране и за участие в трети етап на класиране важат сроковете, определени в графика към Наредба №11 на МОН.

Информацията за резултатите от допълнителния тест по информационни технологии, свободните места, класиранията, документите и сроковете  за записване се обявяват на входа на училището и на сайта: www.uktc-bg.com 

Телефони за информация:

07133 22 24
GSM: 0893 464 943

Срокове и дейности за кандидатстване

Срок Дейност
20.05.2015 г. Национален тест по Български език и литература /БЕЛ/
22.05.2015 г. Национален  тест по Математика
25.05-29.05.2015 г. вкл.  Подаване на заявление по образец и една актуална снимка за полагане на допълнителния тест по информационни технологии
31.05.2015 г.
от 10.00 часа
Допълнителен тест по Информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец
/тестът е по желание/
до 02.06.2015 г. Обявяване на оценките от допълнителния тест по Информационни технологии
10.06-14.07.2015 г. вкл. Получаване на служебни бележки с оценките от националните тестове
15.06 –20.06.2015 г.
/вкл. събота/
Подаване на документи за участие в първия етап на класирането
до 22.06.2015 г.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
от 22.06-30.06. 2015 г. вкл. Записване на приетите на първи етап на класиране или заявявяне  на участие във втория етап на класиране
до 03.07.2015 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
от 06.07.- 08.07.2015 г. вкл. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
09.07.2015 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
10.07. – 14.07.2015 г. вкл. Заявяване  на участие в трети етап на класиране
до 16.07.2015 г. вкл. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
17.07.-20.07.2015 г. вкл. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2015 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 28.07.2015 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 31.07.2015 г. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

Допълнителни уточнения:

 • За участие в различнитe етапи на класирането се подават съответните документи в посочените срокове  в ПГ по КТС  –  гр. Правец, всеки ден от 8,30 до 16,30 ч.
 • Учениците се записват като подават следните документи:
  1. Заявление до директора /по обрaзец, на място/;
  2. Оригиналът на Удостоверението за завършен VІІ клас;
  3. Оригиналът на служебната бележка от националните тестове по БЕЛ и математика;
  4. Медицинско свидетелство от личния лекар;
  5. Две актуални снимки.