ЗАПОВЕД № У-180 / 25.08.2014 г.

Дата:

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ– град ПРАВЕЦ при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

У-180 / 25.08.2014 г.

 

На основание чл. 51, ал. 5 от ППЗНП, чл. 26, ал. 1 и чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП и подадени документи за преместване /продължаване на обучението/ на Марио Ивайлов Мишев – ученик в единадесети клас

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни изпити от Марио Ивайлов Мишевза учебната 2014/ 2015 г., както следва:

 

Изпит по учебен предмет Дата/начален час/място на провеждане Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Градивни елементи 02.09.2014г.10:00 ч.Зала 221 Валери Тодоров, Паулина Цветкова председателТрифонТрифонов

член

Неделчо Недялков

01.09.2014г. 02.09.2014г.Зала 114 03.09.2014 г.Учебен отдел
Електро-техника 04.09.2014г.10:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателДимчо Дановчлен

Неделчо Недялков

03.09.2014г. 04.09.2014г.Зала 203 05.09.2014 г.Учебен отдел
Учебна практика по електротех-ника и градивни елементи 04.09.2014г.10:00 ч.Медиатека

 

председателТрифон Трифоновчлен

Неделчо Недялков

05.09.2014 г.Учебен отдел
Въведение в РС 09.09.2014г.10:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателВенета Божиновачлен

Нина Баячева

08.09.2014г. 09.09.2014г.Зала 218 10.09.2014 г.Учебен отдел
Техническо чертане и докумен-тиране 09.09.2014г.14:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателРадка Йордановачлен

Венета Божинова

08.09.2014г. 09.09.2014г.Зала 215 10.09.2014 г.Учебен отдел
Аналогова схемотех-ника 11.09.2014г.10:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателВаля Владимировачлен

Цветомир Георгиев

10.09.2014г. 11.09.2014г.Зала 218 12.09.2014 г.Учебен отдел
Учебна практика по аналогова схемотех-ника 11.09.2014г.14:00 ч.  Практически изпит председателВаля Владимировачлен

Цветомир Георгиев

12.09.2014 г.Учебен отдел
Програми-ране 17.09.2014г.14:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателМариана Маноевачлен

Константин Костадинов

16.09.2014г. 17.09.2014г.Зала 218 18.09.2014 г.Учебен отдел
Цифрова схемотех-ника 23.09.2014г.14:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателВаля Владимировачлен

Цветомир Георгиев

19.09.2014г. 23.09.2014г.Зала 218 24.09.2014 г.Учебен отдел
Учебна практика по цифрова схемотех-ника 24.09.2014г.14:00 ч.  Практически изпит председателВаля Владимировачлен

Цветомир Георгиев

25.09.2014 г.Учебен отдел
Здравословни и безопасни условия на труд 25.09.2014г.14:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателНеделчо Недялковчлен

Валя Владимирова

24.09.2014г. 25.09.2014г.Зала 218 26.09.2014 г.Учебен отдел
Приложни програмни продукти 29.09.2014г.14:00 ч.Медиатека Пенка Куванджи-ева, Ваня Трайчева председателВенета Божиновачлен

Нина Баячева

26.09.2014г. 29.09.2014г.Зала 218 30.09.2014 г.Учебен отдел

 

Приравнителните изпити се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

При неявяване на ученика на насрочените приравнителни изпити по неуважителни причини, преместването не се осъществява. На ученик/ученичка, който/която по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се е явил/явила на насрочените приравнителни изпити, еднократно се насрочват нови дати.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

 

1. Комисия за организиране на изпита:

 • Получава от Учебен отдел протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.
 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.
 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилна устройства.
 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.
 • Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

 

2. Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.
 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.
 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит;
 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен – за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен – за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от приравнителните изпити е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.
 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

 

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Инспектор учебна дейност, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

 

4. Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личните картони на учениците от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите.

 

 

 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Йорданова – на длъжност пом. директор УД.

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.