Съобщения

Ученическа научна сесия през ноември на Ученическия институт към БАН

Дейности по проект BG05М2OР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I ”

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 22.04.2017 ГОД

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”

КОНКУРС за учители и ученици по проект SAME WORLD – Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В VIII КЛАС И В IX КЛАС ЗА ПГ по КТС- Правец

Родителска среща на 07.04.2017г

Заповед-за-провеждане-на-държавни-изпити-за-професионална-квалификация

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 22.04.2017 ГОД.

Заповеди за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение