HAPPENING по проект BG051PO001-4.3.05 – 0022

Дата:

 fond euОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022

„Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“

  

            На 11.12.2014 г. от 13.00 часа в Професионална гимназия по компютърни технологии и материали ще се проведе HAPPENING по проект  BG051PO001-4.3.05 – 0022  „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“.  Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд.

                Участие в събитието ще вземат  екипа за организиране и управление на проекта с ръководител д-р инж. Трифон Трифонов, експерти – участници в проекта , бенефициенти на проекта, представители на местни медии. Ще бъде представена цялостната работа по  проекта и изпълнението на заложените в проекта индикатори, a именно:

  • Разработени и актуализирани два учебни плана;
  • Разработени и актуализирани учебни програми по осем технически дисциплини;
  • Изградени четири образователни парка – два софтуерни и два хардуерни;
  • Обучение на преподаватели за работа с 3D компютърна система, доставена по проекта;
  • Обучени 400 ученици чрез електронната платформа Moodle.

 

sn

 

Хепанингът е организиран и се изпълнява по проект BG051PO001-4.3.05 – 0022

„Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социоален фонд на Европейския съюз.