HAPPENING ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022

Дата:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

eu fond„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

HAPPENING  ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022

                                              „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“

 

 

 

 

На 11.12.2014 г. се проведе хепънинг по проект BG051PO001-4.3.05 – 0022

„Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Мястото за провеждане на това мероприятие беше съобразено с тематиката  – лекционна зала в ПГ по КТС.

            В хепънинга участваха екипа  за организация и управление на проекта, експерти – участници в дейностите по проекта, бенефициентите – ученици и преподаватели. След представяне на  презента-ция за изпълнение на основните индикатори в проекта,  на участниците в събитието бяха раздадени информационни и рекламни материали. Събитието ще бъде отразено както в местните медии, така и в национални, чрез направения снимков материал.